VAIHE 4: Kehittämissuunnitelma

Järjestön arviointiryhmän jäsentämät arvioinnin tulokset esitellään koko työyhteisölle. Keskustelun kautta muodostetaan yhteinen näkemys järjestön nykytilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista. Keskustelu voidaan laajentaa myös sidosryhmiin, esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöihin, järjestön hallitukseen tai muihin yhteistyötahoihin. Järjestö laatii arvioinnin tulosten pohjalta kehittämissuunnitelman, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla järjestö vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa järjestön muuta toimintasuunnitelmaa.

Sertifikaatin myöntämisperusteiden mukaan suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
• Tavoitteet on laadittu järjestöyhteisöä osallistaen
• Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tulevaisuussuuntautuneita
• Toimenpiteet osallistavat henkilöstöä, vapaaehtoistyöntekijöitä ja sidosryhmiä suunnitelman toteutukseen
• Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuut ja tarvittavat resurssit
• Tavoitteille on asetettu mittarit ja niiden toteutumista seurataan
• Tavoitteista viestitään ja niihin sitoudutaan julkisesti
• Suunnitelmaan sitoutuminen on todennettu käynnistyneillä toimenpiteillä

Suunnitelman tulevaisuussuuntautuneisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tavoitteita määritellään ja tarkastellaan kahdella tasolla: a) pidemmän aikavälin tavoitteet (2-3 vuotta) ja b) lyhyen aikavälin tavoitteet (1 vuosi). Pidemmän aikavälin tavoitteet määrittävät oppilaitoksen suuntaa ja tahtotilaa ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen. Lyhyen aikavälin tavoitteilla konkretisoidaan toimintasuunnitelma vuodeksi kerrallaan.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi