VAIHE 3: Arviointikeskustelu

Arvioinnin kolmatta vaihetta varten OKKA-säätiö laatii järjestölle hallintohenkilöstön sekä muun henkilöstön/vapaaehtoistyöntekijöiden ennakkokyselyiden tulosten visualisoinnin järjestötoiminnan, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoridioille (alla esimerkki järjestötoiminnan diasta). Visualisoinnissa kyselyiden väittämien keskiarvot esitetään säteittäisenä diagrammina, josta on helppo tarkastella yksittäisten väittämien saamia painoarvoja sekä hallinto- ja muun henkilöstön vastausten eroavaisuuksia. Väittämät on ryhmitelty toisintavaa, ennakoivaa ja uudistavaa toimintatapaa edustaviin sektoreihin. Vastausten keskiarvojen sisään jäävä katkoviivalla rajattu pinta-ala kuvastaa näiden toimintatapojen painotuksia.

Järjestön eri henkilöstöryhmien edustajista koostuva arviointiryhmä käy tulosten visualisoinnin pohjalta arviointikeskustelun. Siihen voidaan ottaa mukaan myös vapaaehtoistyöntekijöiden edustajia. Keskustelun tavoitteena on tunnistaa järjestön ennakoivuutta ja uudistavuutta rajoittavia ja vahvistavia tekijöitä sekä huomata tärkeitä kytkentöjä eri toiminnan tapojen välillä. Keskustelussa voidaan tarkastella myös eroja hallintohenkilöstön ja muun henkilöstön vastauksissa. Lisäksi voidaan etsiä yhteyksiä järjestötyön, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoreiden välillä. Lopputuloksena syntyy ryhmän arvio järjestön vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

Indikaattoridian tulkintaa

Järjestön toiminnassa on tunnistettavissa usein samanaikaisesti piirteitä toisintavista, ennakoivista ja uudistavista toimintatavoista. Siksi ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Järjestö voi siis samanaikaisesti toimia osittain olemassa olevaa toisintavalla tavalla ja pyrkiä ennakoimaan tulevaisuutta ja jopa uudistamaan yhteiskuntaa. Toisintavat toimintatavat ei myöskään ole automaattisesti huonompia kuin ennakoivat ja uudistavat toimintatavat. Kysymys on suuntautumisten välisistä suhteista (kuva alla).

Toisintavat toimintatavat perustuvat sääntöihin, suunnitelmiin, ohjeisiin ja yhteisesti hyväksyttyihin käytäntöihin. Ne ovat välttämättömiä, jotta järjestö voisi toimia. Arjessa toisintavat toimintatavat luovat turvallisuutta ja mahdollistavat oppimisen. Ne ovat myös edellytys sille, että yhteisön toimijat uskaltavat kokeilla asioita ja kurkottaa sellaiseen, mitä ei vielä ole olemassa. Toisintavat toimintatavat voivat myös olla uudistumisen jarru. Ne voivat kahlita nykyisen toiminnan kyseenalaistamista ja kaventaa järjestön näkökulmaa tulevaisuuteen. Arvioinnissa onkin tärkeä tunnistaa niitä toisintavia toiminnan piirteitä, jotka rajoittavat ennakoivuutta ja uudistavuutta. Arvioinnin lopputuloksena syntyy järjestöyhteisön yhteinen näkemys järjestön tilanteesta ja kehittämisen suunnasta.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi