Indikaattori 1: Koulutuksen toteutus

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos perustaa tarjottavan kestävyysosaamisen työelämän nykyisiin vaatimuksiin. Osaamisen tavoitteena on ammatissa toimiminen. Kestävyysosaamisen tunnistamisen, tunnustamisen, hankkimisen ja arvioinnin laatu varmistetaan avaamalla tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset työtehtävien tasolle ja sisällyttämällä vaatimukset henkilökohtaistamisen prosessiin. Oppilaitos varmistaa, että työpaikkaohjaajilla ja arvioijilla on riittävä tuntemus tutkinnon perusteiden kestävyysosaamisen vaatimuksista sekä arvioinnin kohteista ja kriteereistä.
Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos hyödyntää eri ammattialojen työelämä- ja ennakointitietoa kestävän tulevaisuuden osaamistarjonnan laajentamiseen. Kestävyysosaamisen tavoitteena on kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun sisäistyminen osaksi opiskelijan identiteettiä. Oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia painottaa opinnoissa kestävän tulevaisuuden osaamista (esimerkiksi oppimispolut ja valinnaiset opinnot).
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla kestävän tulevaisuuden osaamistarjonta laajenee toimintaympäristön muutoksiin ja globaaleihin kestävyyskysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen, luonnonvarojen riittävyyteen, globaaliin eriarvoisuuteen ja tuotannon eettisyyteen. Kestävyysosaamisen tavoitteena on muutoksentekijäksi kasvaminen. Oppilaitos rakentaa tutkintojen ja koulutusalojen rajat ylittävästä osaamisesta tulevaisuuden ratkaisuja ja ammatteja palvelevia kokonaisuuksia.

Tukidian käsitteiden avauksia

KESTÄVYYSOSAAMINEN

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta.
Lue lisää

KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä.
Lue lisää

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Kestävän elämäntavan määritelmä: Elämäntapa, johon sitoutuneet yksilöt noudattavat erilaisissa tehtävissään ja elämänkaarensa kaikissa vaiheissa kestäviä toimintatapoja ottaen huomioon valintojensa ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. (KEKO: Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi