Indikaattori 9: Henkilöstön osaaminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla henkilöstön osaamisen kehittäminen keskittyy työtehtävissä tarvittaen perustietojen ja -taitojen hallintaan. Osaamistarpeiden ennakointi ei ole suunnitelmallista, eikä kestävyysosaamisen tarpeita ole tunnistettu esimerkiksi osaamiskartoitusten tai kehityskeskusteluiden avulla. Osaamisen kehittäminen perustuu henkilöstön omaehtoiseen kouluttautumiseen.
Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtana on toimintaympäristössä tapahtuva muutos.  Oppilaitos ennakoi kestävyysosaamisen tarpeita ja henkilöstön kestävyysosaamista on vahvistettu tunnistettujen tarpeiden pohjalta (tietopohja, työelämäosaaminen, pedagoginen osaaminen). Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja resursoitua ja siihen kannustetaan. Kestävyysosaamista jaetaan aktiivisesti henkilöstön kesken.
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla henkilöstön osaamispohjaa vahvistetaan globaaleissa kestävyyskysymyksissä, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen riittävyys, globaali eriarvoisuus ja tuotannon eettisyys. Opetushenkilöstön pedagogista osaamista vahvistetaan  ekososiaalisen sivistyksen ja tulevaisuusajattelun taitojen oppimisessa. Oppilaitos luo uutta kestävyysosaamista sisäisesti ja yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa.

Tukidian käsitteiden avauksia

KESTÄVYYSOSAAMINEN

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta. Henkilöstön kestävyysosaaminen peilautuu eri henkilöstöryhmien työtehtäviin: opettaja tarvitsee yleistä perusosaamista kestävyyskysymyksistä ja lisäksi osaamista oman ammatillisen opetusalansa kestävyysasioista ja alan toimintaympäristössä tapahtuvasta muutoksesta. Lisäksi opettaja tarvitsee pedagogista osaamista kestävyystaitojen opettamisesta ja uudistavasta oppimisesta. Muun henkilökunnan edustajien osalta korostuu oman ammatin työprosessin ympärille linkittyvä osaaminen: esimerkiksi kiinteistönhoitajan osaamiseen kuuluvat energia- ja materiaalitehokkuus, kiinteistöjärjestelmät, jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä turvallisuusasiat.
Lue lisää

KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä.
Lue lisää

YHTEISÖLLINEN KESTÄVYYSOSAAMISEN RAKENTAMINEN

Oppilaitosyhteisö voi olla parhaimmillaan uuden kestävyysosaamisen rakentaja. Tätä kautta myös käsitys henkilöstön osaamisen kehittämisestä laajenee. Henkilöstö ja opiskelijat nähdään yhteisöllisinä tutkijoina, ongelmien ratkaisijoina ja uusien innovaatioiden tuottajina. Yhteisöllistä tiedon rakentamista voidaan tukea tutkivan oppimisen, ryhmätyöskentelyn, keskustelun, vastavuoroisen oppimisen ja luovien työskentelytapojen käytöllä. Uutta kestävyysosaamista ja innovaatioita voidaan tuottaa myös yhdessä kumppaneiden kanssa innovaatiota tukevissa oppimisympäristöissä ja hankkeissa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi