Indikaattori 6: Yhteisön hyvinvointi

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos seuraa turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Oppilaitos pitää yllä vaatimusten mukaisia ohjelmia ja suunnitelmia ja perehdyttää oppilaitosyhteisön jäsenet niihin. Hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä ovat fyysiseen työ- ja opiskeluympäristöön liittyvät toimenpiteet. Yhteisön hyvinvointia parannetaan puutteisiin reagoimalla.
Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla yhteisön hyvinvoinnista huolehtimisen lähtökohtana ovat henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet. Hyvinvoinnin edistämisen näkökulma laajenee psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja opiskeluympäristöön. Hyvinvoinnin edistämisen keskiössä ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja moninaisuuden arvostaminen. Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin parantaminen perustuu ennakoivaan toimintaan. Oppilaitoksen sidosryhmät ovat mukana hyvinvoinnin edistämisessä.
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos rakentaa aineetonta hyvinvointia ihmistenvälisyyden kautta. Yhteisö arvostaa rikastavia kohtaamisia ja myötätuntokulttuuria, jotka synnyttävät merkityksellisyyden kokemuksia. Oppilaitoksen arjessa toteutuu aidosti jokaisen saama tuki, arvo ja tunnustus. Oppilaitos hyödyntää osaamistaan alueensa hyvinvoinnin edistämiseen ja innovoi kestävän hyvinvoinnin ratkaisuja yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa.

Tukidian käsitteiden avauksia

FYYSINEN TYÖ- JA OPISKELUYMPÄRISTÖ

Fyysinen työ- ja opiskeluympäristö luo puitteet oppilaitosyhteisön hyvinvoinnille. Fyysisen ympäristön turvallisuuteen, terveellisyyteen  ja viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tilojen kunto, viihtyisyys, esteettisyys ja esteettömyys, sisäilmasto, työtilojen ja työpisteiden ergonomia, tilojen, koneiden ja laitteiden turvallisuus sekä sosiaalitilat.
Lue lisää

HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET JA SUUNNITELMAT

Oppilaitosyhteisön hyvinvointiin liittyviä säännösperusteisia suunnitelmia ovat muun muassa työsuojelun toimintaohjelma, pelastussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, henkilöstön kehittämissuunnitelma, suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, opiskeluhuoltosuunnitelma sekä järjestyssäännöt. Lisäksi oppilaitos voi laatia muitakin hyvinvointiin liittyviä toimintaohjeita.
Lue lisää

PSYKOSOSIAALINEN TYÖ- JA  OPISKELUYMPÄRISTÖ

Psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat kiinteä osa oppilaitoksen työ- ja opiskeluympäristöä, johon kuuluvat myös fyysinen ja pedagoginen ympäristö. Hyvä psyykkinen ympäristö rakentuu yhteisön jäsenten välisestä kunnioituksesta, luottamuksesta, tuesta, osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä yhteisössä valitsevasta turvallisuuden tunteesta. Psyykkinen työ- ja opiskeluympäristö on tiiviisti kytkeytynyt sosiaaliseen ympäristöön, joka syntyy yhteisön jäsenten välisistä suhteista, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyyden kokemuksesta.
Lue lisää

IHMISTENVÄLISYYS JA AINEETON HYVINVOINTI

Ihmistenvälisyys on ekososiaaliseen sivistykseen kuuluva arvo, jonka keskiössä on ihmisyksilön mahdollisuus kuulua yhteisöihin ja tulla niissä hyväksytyksi omana itsenään. Koetun hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä ovat itsensä toteuttamisen mahdollisuudet sekä muilta ihmisiltä saatu ymmärrys ja tunnustus, jotka synnyttävät kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Ihmistenvälisyys tarjoaa vaihtoehdon materiaaliseen kulutukseen perustuvalle hyvinvoinnin tavoittelulle.
Lue lisää

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi