Indikaattori 10: Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos ei ole määritellyt toiminnalleen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden mittareita. Oppilaitoksen toiminnan kestävyyden arviointiin ei olemassa selkeää käytäntöä. Oppilaitosyhteisön osallistuminen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen on heikkoa ja se tapahtuu rajatusti esimerkiksi arviointikyselyiden kautta.
Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos on ottanut käyttöön sisäiset ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden mittarit, joiden avulla toiminnan kestävyyttä arvioidaan. Oppilaitosyhteisö osallistuu arviointitulosten käsittelyyn ja kehittämistavoitteiden määrittelyyn. Oppilaitos hyödyntää systemaattisesti arviointietoa ja kumppaniverkostonsa tukea toiminnan kehittämisessä ja raportoi sidosryhmilleen kestävän tulevaisuuden toiminnasta ja sen tuloksista.
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos on sisällyttänyt kestävyysmittaristoonsa toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita. Oppilaitos arvioi ja kehittää kestävän tulevaisuuden toimintaa ja kestäviä innovaatioita kumppaniverkostonsa kanssa.

Tukidian käsitteiden avauksia

KESTÄVYYSMITTARIT

Kestävyyden mittarit voivat olla määrällisiä mittareita kuten energian tai materiaalien kulutus, jätemäärät, tapaturmat ja kulttuuritapahtumien määrä tai laadullisia mittareita kuten henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointikyselyt tai oppimistulokset. Oleellista on, että oppilaitos valitsee käyttöönsä itselleen sopivat ja tarpeelliset mittarit, joilla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista ja pitkäaikaista kehitystä. Myös kestävän tulevaisuuden indikaattorit toimivat mittareina. Ne antavat laajempaa ja yleisemmän tason laadullista aineistoa arvioinnin tueksi. On tärkeää, että näiden indikaattoreiden lisäksi oppilaitoksella on käytössään edellä mainittuja tarkemman tason mittareita, joista osa on määrällisiä.

Kestävän kehityksen mittareiden antamaa tietoa hyödynnetään toiminnan arvioinnissa. Oleellista on määrällisen ja laadullisen tiedon käsittely johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä. Arviointikeskustelun pohjalta voidaan tunnistaa kehittämiskohteet, joita hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.
Lue lisää

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi