Indikaattori 2: Kestävyystaitojen oppiminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla kestävän tulevaisuuden taitojen oppiminen keskittyy työprosessiin kytkeytyviin tiedollisiin ja toiminnallisiin taitoihin. Niitä ovat esimerkiksi säädökset ja työohjeet, materiaaleja ja energiaa säästävät työtavat ja kierrätys, kemikaalien ja vaarallisten jätteiden hallinta, turvalliset ja ergonomiset työtavat sekä asiakaspalvelu. Oppiminen tapahtuu harjoittelemalla kestäviä toimintatapoja työtehtävien yhteydessä.
Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla kestävyystaitojen oppimisen näkökulma laajenee ajattelun taitoihin ja yhteisötaitoihin kuten kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja ongelmanratkaisuun sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin. Näitä taitoja hyödynnetään ympäristö-, turvallisuus- ja hyvinvointikysymysten käsittelyyn. Oleellista on myös ammattialan toimintaympäristön ymmärtäminen, johon liittyvät esimerkiksi vastuullinen yritystoiminta ja ammattietiikka, elinkaariajattelu, kierto- ja jakamistalous, uudet energiaratkaisut sekä toimintaympäristön muutosten ja tulevaisuuden hahmottaminen. Oppiminen tapahtuu kehittämällä toimintapoja oppilaitoksessa ja työpaikalla.
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla opittavat taidot laajenevat ekososiaalisen sivistyksen omaksumiseen sekä tulevaisuusajattelun ja muutoksentekijän taitojen harjoitteluun. Ekososiaalinen sivistyksen lähtökohtana on ihmiskunnan arvokkaan ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Tulevaisuuslukutaito – kyky ennakoida tulevaisuutta, kuvitella ja visioida vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja toimia niiden toteutumiseksi – on keskeinen yhteiskuntaa uudistavan osaamisen alue. Oppiminen laajenee muutoksen tekemiseen: opiskelijat toimivat uusien ratkaisujen innovoijina yhdessä oppilaitoksen kumppaneiden kanssa.

Tukidian käsitteiden avauksia

KESTÄVYYSTAIDOT

Kestävyystaitojen oppimisella viitataan koulutuksen aikana saatavan kestävyysosaamisen hankkimiseen. Kestävyysosaaminen koostuu työprosessiin ja työyhteisössä toimimiseen liittyvistä tiedoista ja taidoista, toimintaympäristön tuntemuksesta ja reflektiivisistä taidoista, ja sekä globaaliin ulottuvuuteen ja muutoksen tekemiseen liittyvistä taidoista.
Lue lisää

KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä.
Lue lisää

SYSTEEMINEN AJATTELU

Systeemisessä ajattelussa huomio kiinnittyy asioiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja niiden keskinäisiin yhteyksiin: esimerkiksi ympäristön, hyvinvoinnin ja talouden väliset yhteydet sekä globaalin ja paikallisen ulottuvuuden väliset keskinäiset riippuvaisuudet. Systeemisen ajattelun esimerkkejä ammatillisessa koulutuksessa: tuotantoketjuihin liittyvien ympäristöllisten, ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien tarkastelu; kestävyyskysymysten tietopohjan linkittäminen omaan ammattialaan ja työprosessiin; ammattilaisen rooli ja mahdollisuudet kestävyyskysymysten ratkaisemisessa; työpaikan tai oppilaitoksen kestävyysnäkökohtien kartoittaminen; kiertotalouden ymmärtämistä tukevien oppimisympäristöjen hyödyntäminen.
Lue lisää

EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

Ekososiaalinen sivistyksen lähtökohtana on ihmiskunnan toiminta ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Edistyksen päämääränä on ihmisarvoisen ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen kaikille maailman ihmisille. Talous asemoituu välineeksi yhteisen hyvän synnyttämiseen sen sijasta, että tavoitellaan itsearvoista talouden kasvua. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja perustuu vastuullisuudelle, kohtuullisuudelle ja ihmistenvälisyydelle.
Lue lisää

AGENDA 2030

Agenda 2030 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka sisältää 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta sekä 169 alatavoitetta. Agenda 2030:n tavoitteet ovat tärkeä kaikkeen koulutukseen ja kasvatukseen linkitettävä sisältö. Kansalaisten ja yhteiskunnan eri tehtävissä toimivien ammattilaisten on tärkeä ymmärtää maailmanlaajuisten tavoitteiden eri osa-alueet ja tunnistaa, miten he oman elämänsä rooleissa voivat olla niitä edistämässä.
Lue lisää

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi