Indikaattori 3: Oppimisympäristöt

Indikaattorin kuvaus

Omassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitoksen omat oppimisympäristöt tukevat heikosti kestävyyttä. Oppilaitos ei ole tunnistanut oppimisympäristöjensä ympäristöasioihin, turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä näkökohtia ja kehittänyt niiden työkäytäntöjä kestävää tulevaisuutta edistäviksi. Opiskelijoiden roolina on passiivinen työkäytäntöihin ja toimintakulttuuriin sopeutuminen. Kestävyysnäkökohtien arviointi ei sisälly työpaikkojen soveltuvuuden arviointiin työssäoppimispaikkoja kartoitettaessa.
Tulevaisuuttaa ennakoivalla tasolla oppilaitoksen omien oppimisympäristöjen työkäytännöt ja teknologia tukevat kestävyyttä. Opiskelijat ovat aktiivisia oppilaitoksen työ- ja toimintakulttuuriin vaikuttajia. Kestävyystaitoja opitaan laadukkaasti työelämän ympäristöissä. Tarpeen mukaan osaamisen hankkimiseen hyödynnetään muiden yhteistyökumppaneiden tarjoamia oppimisympäristöjä ja virtuaalisia ympäristöjä. Oppilaitos tukee työpaikkoja työympäristöjen kehittämisessä työssäoppimistehtävien ja asiantuntijatuen avulla, ja siirtää työelämän käytäntöjä oppilaitokseen.
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos on ottanut käyttöön oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat paikallisten ja globaalien kestävyyskysymysten hahmottamisen sekä ratkaisujen kehittämisen niihin. Tällaisia oppimisympäristöjä voivat olla esimerkiksi oppilaitoksen omat kestävän yrittäjyyden oppimisympäristöt tai yhteistyössä tutkimuslaitosten, järjestöjen tai työelämän kanssa perustetut innovaatio- ja yrittäjyysympäristöt. Työpaikoilla opiskelijat voivat osallistua aktiivisesti kestävän toimintakulttuurin kehittämiseen työyhteisön jäseninä.

Tukidian käsitteiden avauksia

OPPILAITOKSEN OMAT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Oppilaitoksen omilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnassa olevia ympäristöjä, joissa ammattitaidon oppiminen tapahtuu. Esimerkkejä: työsali, opetuskeittiö, opetusmaatila, tietokoneluokka, harjoitusyritys, simulaattori, jne.

TYÖPAIKKOJEN SOVELTUVUUS

Oppilaitoksen tulee arvioida ja varmistaa yhdessä työpaikan kanssa työympäristön soveltuvuus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Laadukas työympäristö on turvallinen, terveellinen ja hyvinvoiva, ja sen käytännöissä on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Kestävyystaitojen hankkimisen näkökulmasta työpaikan tulisi mahdollistaa ainakin työprosessiin ja työyhteisössä toimimiseen linkittyvien kestävyystaitojen oppiminen. Parhaassa tapauksessa työpaikka mahdollistaa myös toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvien taitojen oppimisen.
Lue lisää

MUUT OPPIMISYMPÄRISTÖT

On mahdollista, että kestävyystaitojen oppimisen tavoitteet eivät toteudu kaikissa työssäoppimispaikoissa. Oppilaitoksella tulisikin olla suunnitelma siitä, miten opiskelijoiden henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin voidaan vastata. Täydentävää osaamista voidaan hankkia oppilaitoksen omissa ympäristöissä, yhteiskumppaneiden tarjoamissa ympäristöissä tai virtuaalisissa ympäristöissä.

OPPIMISYMPÄRISTÖN KESTÄVYYSNÄKÖKOHDAT

Oppimisympäristön kestävyysnäkökohdilla tarkoitetaan fyysisen työ- ja oppimisympäristön tekijöitä, joilla on vaikutuksia ulkopuolisen ympäristön tilaan sekä henkilöstön ja opiskelijoiden terveyteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen toimintaan. Oppimisympäristön kestävyysnäkökohtien huomioon ottaminen luo perustan laadukkaalle oppimiselle ja oppimisyhteisön hyvinvoinnille. Psykososiaaliseen oppimisympäristöön liittyviä näkökohtia tarkastellaan indikaattorissa 6 Yhteisön hyvinvointi.
Lue lisää

TYÖPAIKKOJEN KESTÄVYYSASIOIDEN KEHITTÄMISEN TUKEMINEN

Oppilaitoksella on monia keinoja tukea työpaikkoja kestävyysasioiden kehittämisessä. Näitä ovat esimerkiksi työpaikkaohjaajien koulutus, työssäoppimistehtävät sekä yhteiset kehittämishankkeet. Yhteistyön kautta oppilaitokseen voi myös siirtyä uutta kestävyysosaamista esimerkiksi ammattialan uusimpaan teknologiaan ja työkäytäntöihin liittyen. Parhaimmillaan yhteistyö voi jalostua oppilaitoksen ja työpaikan oppimis- ja kehittämiskumppanuudeksi, joka tuottaa uusia innovaatioita työelämään ja oppilaitokseen.

KULTTUURINEN OSALLISUUS

Jos haluamme kasvattaa työelämän ja yhteiskunnan uudistajia, on tärkeää, että opiskelijat kokevat olevansa aktiivisia osallisia ja vaikuttajia työyhteisöjen toimintakulttuureihin ja laajemmin yhteiskunnan kehitykseen. Oppimisympäristöjen tulee tukea myös erilaisten kulttuurien tuntemusta ja kohtaamisia sekä oman paikan hahmottamista historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden muodostamassa jatkumossa.
Lue lisää

KESTÄVYYSKYSYMYSTEN HAHMOTTAMISTA TUKEVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Kestävyyskysymysten ymmärtämisen tekevät haasteelliseksi niiden monimutkaisuus ja jopa globaalille tasolle ulottuvat vaikutukset. Kestävyyskysymysten ymmärtämistä tukevat oppimisympäristöt avaavat näiden vaikutusketjujen ja prosessien toimintaa. Parhaimmillaan oppimisympäristöihin kytkeytyy kumppaneiden kanssa yhteistyössä tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka mahdollistaa myös opiskelijoiden osallistumisen innovaatioiden tuottamiseen.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi