Indikaattori 7: Oppilaitoksen strategia

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitosyhteisöä ei osallisteta johdon toteuttamaan strategiaprosessiin. Strategiassa korostuvat oppilaitoksen sisäiset tarpeet. Strategia on luonteeltaan ulkoisiin muutostekijöihin reagoiva ja pyrkii säilyttämään oppilaitoksen nykytilan. Stragian laadinnassa hyödynnetään heikosti alueellista ja kansallista ennakointitietoa.
Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla strategiaprosessi on oppilaitosyhteisöä osallistava ja keskusteleva, ja yhteisön jäsenet voivat aidosti vaikuttaa strategian tavoitteisiin. Strategian laadintaa ohjaavat yhteiskunnan ja työelämän tarpeet ja se uudistaa oppilaitosta ennakointitiedon pohjalta. Yhteiskunnalliset kestävyyshaasteet näkyvät strategian tavoitteissa.
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos näkee kestävän tulevaisuuden rakentamisen olemassaolonsa tarkoituksena. Strategian päämääränä on globaalien kestävyyskysymysten ratkaiseminen. Strategiassa näkyy aktiivisia keinoja yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Strategia laajenee kumppaniverkoston jaetuiksi tavoitteiksi, joilla uudistetaan yhteiskuntaa ja työelämää kestävämmäksi yhteiskehittelyn avulla.

Tukidian käsitteiden avauksia

KESTÄVYYSKYSYMYKSET JA YHTEISKUNNAN KESTÄVYYSHAASTEET

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä. Yhteiskunnalliset kestävyyshaasteet kytkeytyvät lisäksi yhteiskunnalliseen kehitykseen. Niitä ovat esimerkiksi työllisyyden kehitys, huoltosuhde, kansalaisterveydelliset haasteet sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen.
Lue lisää

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi