Indikaattori 8: Johtaminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla toimintaa ohjaavat organisaation sisäisistä tarpeista nousevat talous- ja tuottavuustavoitteet, joilla myös arvioidaan toiminnan tuloksia. Johtamisessa painottuvat säännöt, tavoitteet, vastuut ja seuranta. Organisaation rakenne, yksisuuntainen viestintä ja yhtenäiskultuuri vahvistavat siiloja ja pysyvyyttä.
Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitoksen toimintaa ohjaa yhteiskunnallinen muutos. Johtaminen perustuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, luottamukseen ja yhteistyöhön. Oppilaitoksen uudistamisessa hyödynnetään moniäänistä keskustelua arvoista ja tulevaisuudesta. Johtaminen ja organisaation rakenteet tukevat sisäiset rajat ylittävää vuorovaikutusta.  Oppilaitoksen kestävän kehityksen työlle on varattu tarvittavat resurssit.
Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitoksen toimintaa ohjaa kestävän tulevaisuuden rakentamisen tarkoitus. Oppilaitos visioi nykykehitykselle vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja ohjaa niillä toimintaansa. Johtamisen keinoina toimivat jaetut arvot ja visiot. Oppilaitos käy yhteiskuntaa uudistavaa dialogia kumppaniverkostonsa kanssa ja rakentaa organisaatiorajat ylittäviä arvoja ja merkityksiä. Johtaminen mahdollistaa uusien toimintapojen ja rakenteiden syntymisen.

Tukidian käsitteiden avauksia

OPPILAITOKSEN TOIMINNAN UUDISTUMINEN

Johtamista koskevassa indikaattorissa on keskeisenä ajatuksena organisaatiosta nousevan muutoksen mahdollistaminen. Tällaista muutosta vahvistavat organisaatiossa vallitsevat yhteydet, moninaisuus ja informaatiovirta. Organisaatiosta nousevaa uudistumista voidaan tukea myös muun muassa rakentamalla yhteisiä visioita, jakamalla vastuuta ja johtajuutta, tukemalla myönteistä ilmapiriä ja vahvistamalla yhteisön osallisuutta organisaation uuden yhteisen identiteetin rakentamisessa. Indikaattorissa 4 tarkasteltu oppivan yhteisön ajattelu liittyy kiinteästi tällaisen uudistumisen mahdollistamiseen.
Lue lisää

VAIHTOEHTOSTEN TULEVAISUUKSIEN NÄKEMINEN

Olemme taipuvaisia näkemään tulevaisuuden vallitsevan kehityksen jatkumona. Tulevaisuushorisonttimme kaventuu  todennäköisiin tulevaisuuksiin. Tällöin toisinnamme olemassa olevaa kehitystä. Jos haluamme uudistaa yhteiskuntaa, tarvitsemme tulevaisuushorisontin avartamista erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Oleellista on pohtia, millainen tulevaisuus olisi toivottava. Kuvittelemamme tulevaisuudet ohjaavat omaa ja yhteistä elämäämme. Tärkein tulevaisuustaito onkin kyky visioida yhdessä vaihtoehtoisia ja tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuksia ja oppia käyttämään niitä nykyhetkessä.
Lue lisää

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi