Kestävyyskysymykset

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä. Kestävyyskysymysten tarkastelu edellyttää systeemistä ajattelua, joka perustuu ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja niiden osatekijöiden keskinäisriippuvuuksien tunnistamiseen.

Esimerkkejä globaaleista kestävyyskysymyksistä: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen ehtyminen, ravinnon riittävyys, puhdas vesi, puhdas energia, köyhyys, ihmisoikeuksien loukkaukset, globaali epätasa-arvo, alkuperäiskansojen kulttuurien häviäminen.

Esimerkkejä paikallisista kestävyyskysymyksistä: ympäristön saastuminen, vesistöjen rehevöityminen, metsien häviäminen, viljelysmaan köyhtyminen, liikenteen ja teollisuuden päästöt, jätteiden käsittely ja kierrätys, mielenterveysongelmat, kulttuuristen vähemmistöjen oikeudet, paikallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Yhteiskunnalliset kestävyyshaasteet kytkeytyvät edellä mainittujen globaalien ja paikallisten kestävyyskysymysten lisäksi yhteiskunnalliseen kehitykseen. Yhteiskunnallisia kestävyyshaasteita ovat esimerkiksi työllisyyden kehitys, huoltosuhde, kansalaisterveydelliset haasteet sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen.

Lisätietoa:
Planetaariset rajat
Talouskasvun ja ympäristöhaitan irtikytkentä
Kestävyyskysymysten systeeminen tarkastelu
Kestävä hyvinvointi
Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi