Kestävyysosaaminen

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta (kuva alla). Henkilöstön kestävyysosaaminen peilautuu eri henkilöstöryhmien työtehtäviin: opettaja tarvitsee yleistä perusosaamista kestävyyskysymyksistä ja lisäksi osaamista oman ammatillisen opetusalansa kestävyysasioista ja alan toimintaympäristössä tapahtuvasta muutoksesta. Lisäksi opettaja tarvitsee pedagogista osaamista kestävyystaitojen opettamisesta (esimerkiksi systeeminen ajattelu, kriittinen ajattelu, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot). Uudistavan tason oppimista tukeakseen opettaja tarvitsee osaamista globaaleista kestävyyskysymyksistä, tulevaisuusajattelusta, ekososiaalisesta sivistyksestä ja innovaatioiden tuottamisesta.

Muun henkilökunnan edustajien osalta korostuu oman ammatin työprosessin ympärille linkittyvä osaaminen: esimerkiksi kiinteistönhoitaja tarvitsee tietoa ja käytännön osaamista energia- ja materiaalitehokkuutta edistävistä teknisistä ratkaisuista, seuranta- ja ohjausjärjestelmistä, jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä sekä oppilaitoksen turvallisuusasioista.

Lisätietoa:

Reflektiivisten taitojen oppiminen

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi