2.3 Työelämän palaute

LAADULLISET MITTARIT

Työelämäpalautteen kerääminen

 • Työelämän tyytyväisyydestä koulutuksen järjestäjän toimintaan ja opiskelijoiden osaamiseen tulee kerätä säännöllisesti palautetta. Erityisen tärkeää on kerätä palautetta työssäoppimisen onnistumisesta prosessin kehittämiseksi. Tämä palaute on hyvä kerätä opiskelijan työssäoppimisen palautekeskustelun yhteydessä.
 • Työssäoppimispaikoista voidaan myös kartoittaa yleisemmällä tasolla näkemyksiä työssäoppijoiden osaamisesta (esimerkiksi kestävän kehityksen taidot). Palautteen avulla voidaan työssäoppimista edeltävää opetusta ja TOP-jaksoon perehdytystä suunnata taitoihin, joissa TOP-jakson aikana on havaittu puutteita.
 • Työpaikoilta voidaan kerätä myös yleisempää tietoa, kuten esimerkiksi arvioita valmistuneiden rekrytoitujen opiskelijoiden osaamisesta ja sen kehittämisen tarpeista. Työpaikat ovat myös voineet osallistua oppilaitoksen toteuttamiin hankkeisiin, joiden onnistumista ja vaikuttavuutta on tärkeä arvioida.
 • Taulukon alta on ladattavissa esimerkki-indikaattoreiden pohjalta laadittu työelämän palautekysymysten patteri. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää esimerkkejä täydentämällä omia työelämäkyselyitään tai ottamalla käyttöön kyselypatterin kokonaisuudessaan.
SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
      INDIKAATTORI
      Mitä tunnuslukua mitataan?
Työssäoppijoiden kestävän kehityksen osaaminen
 • työelämäkysely
 • Työpaikkaohjaajan arvio työssäoppijoiden keskimääräisestä osaamisesta, esim:
  • materiaalitehokkuus
  • jätteiden lajittelu
  • energiatehokkuus
  • vaaralliset jätteet ja aineet
  • työturvallisuus
  • taloudellisuus
  • erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
  • asiakkaan opastaminen
  • lainsäädännön vaatimukset
  • ammattietiikka
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  • oman työn/työpaikan kehittäminen
 • Puutteet työssäoppijoiden perehdytyksessä ennen TOP-jaksoa
 • Indikaattoreina
  • työpaikkakohtaiset tulokset
  • tutkintokohtaiset TOP-paikkojen vastausten keskiarvot
  • kaikista TOP-paikoista koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta), indikaattori TYÖSSÄOPPIJOIDEN KEKE-OSAAMINEN
Rekrytoitujen valmistuneiden opiskelijoiden kestävän kehityksen osaaminen
 • työelämäkysely
 • Työpaikan arvio rekrytoitujen valmistuneiden opiskelijoiden osaamisen puutteista:
  • materiaalitehokkuus
  • jätteiden lajittelu
  • energiatehokkuus
  • vaaralliset jätteet ja aineet
  • työturvallisuus
  • taloudellisuus
  • erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
  • asiakkaan opastaminen
  • lainsäädännön vaatimukset
  • ammattietiikka
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  • oman työn/työpaikan kehittäminen
 • Osaamisen puutteiden tarkennus, jos työpaikalla on useammasta eri tutkinnosta valmistuneita opiskelijoita
 • Indikaattoreina kysymyskohtaiset keskiarvot työpaikkojen vastauksista
Yhteistyö työpaikan ja oppilaitoksen välillä
 • työelämäkysely
 • Työpaikan arvio yhteistyön toimivuudesta:

OPPILAITOKSEN ANTAMA TUKI

  • TOP-ohjaajan perehdytys
   • tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja arviointi
   • työssäoppimisen tavoitteet
  • TOP-ohjaajan koulutus
  • opettajan tuki työssäoppimisen
   • suunnitteluun
   • ohjaukseen
   • arviointiin

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

  • ammattiosaamisen näyttöjen
   • suunnittelu ja organisointi
   • arvioinnin toimivuus
   • arviointikeskustelun onnistuminen

ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

  • TOP-jakson palautekeskustelu
  • TOP-prosessin kehittäminen työpaikalla
  • työpaikan saama hyöty työssäoppimisesta, esim.
   • työntekijän rekrytointi
   • työpaikan käytäntöjen kehittäminen
   • työpaikkaohjaajan osaamisen lisääntyminen

KEHITTÄMISHANKKEET

  • työpaikan ja oppilaitoksen yhteiset kehittämishankkeet
   • hankeyhteistyön toimivuus
   • työpaikan saama lisäarvo hankkeesta
 • Indikaattoreina
  • työpaikkakohtaiset vastaukset
  • tutkintokohtaiset TOP-paikkojen vastausten keskiarvot

Työelämän palautekysely

Lataa tästä yllä esitettyihin indikaattoreihin pohjautuvat työelämän näkemyksiä mittaavat kysymykset.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi