Haastattelut

Haastatteluihin valmistautuminen

Auditoija valmistautuu haastatteluihin niin, että hänellä on selkeä lista asioista, joita haastateltavilta henkilöiltä on tarkoitus selvittää. Auditoija voi myös suunnitella ennakkoon valmiita kysymyksiä haastattelujen eri kohderyhmille. Kysymysten suhteen on kuitenkin tärkeä varautua joustoihin ja muutoksiin. Auditoijan tulee myös huolehtia aikataulun pitävyydestä, ja tarvittaessa priorisoida kysymyksiä. Haastattelutahdin nopeuttaminen kiireen yllättäessä ei ole suositeltava tapa.

Kehityskysymykset

Jos haasteltava esittää jonkin ongelmalliseksi kokemansa asian, joka kaipaisi kehittämistä, auditoija voi tehdä lisäkysymyksiä ja pyytää esittämään kehittämisen välineitä ongelman tai puutteen korjaamiseksi. On tärkeää, että auditoija käyttää kieltä, jota haastateltavat ymmärtävät. Rehtorin, opettajan, siistijän ja oppilaan kanssa keskustellessa käsitteet ja lähestymistavat on valittava eri perustein.

Niin sanotut kehityskysymykset ovat hyviä välineitä tiedonhankintaan ja samalla myös haastateltavien asenteiden ja motivaation selvittämiseen:
• Mitä tekisit toisin, jos sinulla olisi valtuudet muuttaa asioita?
• Millaisena koet mahdollisuutesi vaikuttaa keke-työhön ja miten niitä voisi parantaa?
• Kannustetaanko henkilökuntaa keke-työhön: materiaalinen ja henkinen kannustus? Millaista tukea tarvittaisiin lisää?

Esimerkkikysymyksiä haastattelujen tueksi

Luottamuksellisuus ja hienotunteisuus

Auditoija voi pohtia yhdessä haastateltavan kanssa myös ongelman tai puutteen todellista syytä. Tällöin on kuitenkin aina muistettava hienotunteisuus ja tietosuojakysymykset, sillä syyt voivat koskea arkoja asioita kuten esimerkiksi työilmapiiriä tai palkkausta. Auditoijan tulee tällaisissa tapauksissa myös kertoa haastateltavalle, että haastattelussa saadut tiedot ovat luottamuksellisia, eikä yksittäisten ihmisten nimiä tulla mainitsemaan tulosten raportoinnissa.

Haasteltavaa ei koskaan saa asettaa selkä seinää vasten vaikeissa asioissa. Jos todentaminen perustuu ainoastaan puheeseen, auditoijan on pyrittävä kartoittamaan ongelman ydintä useammalta henkilökunnan jäseneltä. Vaikeasti todennettavissa asioissa lisänäyttöä voi etsiä dokumenteista ja toimintaa havainnoimalla.

MUISTILISTA HAASTATTELUIHIN
Haastattelu voi edetä monin tavoin. Haastattelun perusrungon noudattamisella voi pyrkiä jäsentämään ja hallitsemaan haastattelutilanteita.

  • esittäydy ja kerro, miksi olet paikalla,
  • kevennä alkutunnelmaa ja unohda liiallinen virallisuus (sopiva huumori ei ole pahasta!),
  • varaudu yllätyksiin – ole valmis joustamaan,
  • kerro pääasioista, joista aiot kysyä haastateltavilta,
  • aloitaa helpoista kysymyksistä (faktat),
  • anna vastaajalle aikaa – älä pommita kysymyksillä,
  • kuuntele ja tee huomiota ympäristöstä,
  • pidä keskustelu pääteemoissa ja huolehdi aikataulusta,
  • pyri pohdiskelemaan asioita haastateltavan kanssa (ns. kehityskysymykset),
  • kiitä haasteltavaa haastattelusta.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi